ĮSAKYMAS DĖL VIEŠOJO PIRKIMO NUOLATINĖS KOMISIJOS

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SPINDULĖLIS”

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

  1. DĖL VIEŠOJO PIRKIMO NUOLATINĖS KOMISIJOS

2017 m. rugsėjo mėn. 2 d. Nr. V- 31

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr.84-2000; 2006,Nr.4-102;2013, Nr. 112-13566) 85 straipsnio2 dalimi:

1. S u d a r a u Vilniaus l.-d. ,,Spindulėlis“ Viešojo pirkimo nuolatinę komisiją iš šių asmenų:

Pirmininkas – Raminta Petrulionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai- Eugenija Radišauskaitė, dietistė,

Aušra Tamošiūnienė, auklėtoja.

2. P a v e d u Vilniaus l.-d. ,,Spindulėlis“ direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams Natalijai Naimovič ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo pasirašymo dienos paskelbti supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles CVP IS.

Direktorė Zina Piesliakienė

ĮSAKYMAS DĖL VIEŠOJO PIRKIMO NUOLATINĖS KOMISIJOS.docx