Vilniaus lopšelis-darželis „Spindulėlis“

,,Vaikas – tai saulė, apie kurią sukasi visas ugdomasis procesas”.
(D.Diuji)

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Spindulėlis“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa. Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų ugdymo institucija. Jis vykdo vaikų ugdymo, priežiūros ir globos funkcijas, puoselėja visas vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines), lemiančias vaiko asmenybės brandą.

Lopšelis–darželis ,,Spindulėlis” savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais, įstaigos nuostatais bei įstaigos metine veiklos programa.

Darželio veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi ir socializacijos sėkmę, skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir puoselėti individualybę, ugdyti savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, Lietuvos Respublikos pilietį, sudarant jam prielaidas sėkmingam tolesniam mokymuisi mokykloje.

Darželio veiklos uždaviniai:

  • teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą,
  • tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius,
  • užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(-si) aplinką, sukurti palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(si) edukacinę erdvę, veiklą grįsti humanistine, demokratine ugdymo filosofija ir vertybių sistema, puoselėjant demokratiškus bendruomenės santykius,
  • puoselėti asmens tautinę tapatybę perteikiant ugdytiniams lietuvių tautinės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros vertybes.

Pagrindinės veiklos sritys: 

  • ankstyvasis ugdymas, 1-3 m. (viena grupė),
  • ikimokyklinis ugdymas, 3-4/5 m. (dvi grupės),
  • priešmokyklinis ugdymas, 6-7 m. (viena grupė).

Vaikai ugdomi lietuvių kalba.

Ugdymo forma – dieninė.

Grupių skaičius keturios.

Įstaigos darbo laikas – pirmadieniais–penktadieniais nuo 7.00 iki 19.00 val. 

Įstaigoje teikiamos įvairios papildomo ugdymo paslaugos, tenkinančios vaikų saviraiškos poreikį. Vaikai gali lankyti dainavimo, tapybos, keramikos ir karate būrelius.

Įstaiga atvira tėvams, kolegoms, studentams. Jie visuomet laukiami kasdieninėje vaikų veikloje, šventėse, sportinėse varžybose, konkursuose bei išvykose.