Metinis veiklos planas

PRITARTA

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Spindulėlis”

2016 m. lapkričio 3 d. tarybos nutarimu

Protokolo Nr.6

PATVIRTINTA

Vilniaus lopšelio-darželio

,,Spindulėlis” direktorės

2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-50

VILNIAUS LOPŠELISDARŽELIS ,,SPINDULĖLIS”

2016-2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

PARENGĖ darbo grupės vadovė direktorės pavaduotoja ugdymui

Raminta Petrulionienė

Vilnius

TURINYS

1.

Lopšelio-darželio ,,Spindulėlis” savitumas

3

2.

20162017 m.m. prioritetinės metų veiklos kryptys

7

3.

Darželio tarybos veiklos planas

7

4.

Pedagogų tarybos posėdžiai

9

5.

Metodinės grupės pasitarimų planas

10

6.

Pedagoginio proceso organizavimo priežiūros planas

12

7.

Konsultacijos auklėtojoms

14

8.

Sąveika su šeima

15

9.

Organizacinis pedagoginis darbas

16

10.

Planuojami renginiai, projektai, pramogos, parodos ir išvykos

17

11.

Pedagogų atviros veiklos

18

12.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas

18

13.

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2016-2017 m.m.

19

14.

Vaikų sveikatos stiprinimas ir apsauga

21

15.

Ūkinis organizacinis darbas

22

1. Lopšelio-darželio ,,Spindulėlis” savitumas

Vilniaus lopšelis-darželis “Spindulėlis”. Institucijos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, tipas – lopšelis-darželis, juridinis statusas – juridinis asmuo.

Darželio priklausomybės tipas – savivaldybės. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinis ugdymas. Ugdymo forma – dieninė. Ugdymo kalba – lietuvių. Darželis išlaikomas steigėjo lėšomis.

Darželis yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa. Jis vykdo vaikų ugdymo, priežiūros ir globos funkcijas, puoselėja visas vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines), lemiančias vaiko asmenybės brandą.

Adresas: Klinikų g. 5, Vilnius, LT-10326; telefonas: (8-5) 234 2398, (8-5) 234 1170.

Faksas: (8-5) 234 2398

Lopšelis – darželis „Spindulėlis“ savo vaiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais, įstaigos nuostatais bei įstaigos metine veiklos programa.

Darželio veiklos tikslas – padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi ir socializacijos sėkmę, skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir puoselėti individualybę, ugdyti savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, Lietuvos Respublikos pilietį, sudarant jam prielaidas sėkmingam tolesniam mokymuisi mokykloje.

Darželio veiklos uždaviniai:

 • Teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

 • Tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

 • Užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką, sukurti palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(si) edukacinę erdvę, veiklą grįsti humanistine, demokratine ugdymo filosofija ir vertybių sistema, puoselėjant demokratiškus bendruomenės santykius.

 • Puoselėti asmens tautinę tapatybę perteikiant ugdytiniams lietuvių tautinės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros vertybes.

Siekiant nuolatos tobulėti bendradarbiauja su Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis bei įstaigų pedagogų metodiniais būreliais.

Įstaigoje teikiamos įvairios papildomo ugdymo paslaugos, tenkinančios vaikų saviraiškos poreikį. Vaikai gali lankyti dainavimo, tapybos, keramikos, šachmatų, karate, anglų kalbos būrelius.

Plėtojama bendruomenės informavimo sistema: informacija talpinama įstaigos internetinėje svetainėje, informaciniuose stenduose, pildomi “Įsimintiniausių akimirkų” bei grupių prisistatymo stendai.

Sudaromos sąlygos vystytis mentorystei: stebint kolegių veiklas įstaigoje, už įstaigos ribų, dalinantis gerąją patirtimi.

Įstaiga atvira tėvams, kolegoms, studentams. Jie visuomet laukiami grupėse, kasdieninėje vaikų veikloje, šventėse, sportinėse varžybose, konkursuose bei išvykose…

Sukurtas įstaigos logotipas.

Organizacinė struktūra, įstaigos valdymas

Lopšelis-darželis „Spindulėlis“ yra valstybinė, bendrosios paskirties įstaiga, kurioje veikia 4 bendrojo lavinimo grupės. Įstaigoje veikiančių grupių paskirstymas pagal amžių: 1 lopšelio grupė 1-3 m., 2 bendrojo lavinimo (darželio) grupės 3-4/5 m. ir 4-5/6 m. ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė 6-7 m. Įstaigą lanko 84 vaikai. Įstaigoje veikia 12 val. darbo trukmės 2 grupės ir 2 10,5 val. trukmės grupės.

Valdymo struktūra

 • Lopšelio-darželio „Spindulėlis“ administracija: direktorė Zina Piesliakienė (III vadybinė kategorija), direktorės pavaduotoja ugdymui Raminta Petrulionienė (švietimo vadyba, magistro laipsnis).

 • Lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“ veikia šios savivaldos institucijos:

 • Įstaigos Taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti. Lopšelio-darželio „Spindulėlis” tarybą sudaro 6 nariai.

 • Metodinės grupė – metodinės veiklos organizavimas įstaigoje. Grupės nariai yra auklėtojai. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį: aptaria vaikų ugdymosi poreikius ir susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka ugdymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą; konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo grupėse, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos; aptaria mokinių elgesį; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su įstaigos veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui.

 • Personalas.

 • Lopšelyje – darželyje ,,Spindulėlis” dirba atitinkamą aukštesnįjį ar aukštąjį pedagoginį išsilavinimą turintys specialistai, gebantys laiduoti kokybišką vaikų ugdymą(si). Dirbantys pedagogai turi didelę savo veiklos patirtį, mylintys ir rūpestingi, gebantys skirti dėmesį kiekvienam vaikui. Nuolatos geba kurti ir įgyvendinti projektines veiklas grupėse, įstaigoje, atspindinčias svarbiausius įstaigos poreikius. Tai kompetentingi, aukštos kvalifikacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, kurie siekia pažinti vaiką, atliepti jo poreikius, perteikti kultūrines ir tautines vertybes. Darželio pedagogai nuolat dalyvauja miesto ir šalies renginiuose bei mokslinėse – praktinėse konferencijose, kuriuose kelia savo kvalifikaciją. Dalyvauja įvairiuose trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose projektuose. Esant galimybėms, kvalifikacijos kėlimo seminarų pravedimą organizuojame savo įstaigoje. Šeimoms, auginančioms vaikus, kurie turi kalbos ir komunikacinių sutrikimų, pagalbą ir konsultacijas teikia logopedas. Muzikinių bei meninių žinių vaikams teikia meninio ugdymo pedagogė, kuri taip pat vykdo įvairius projektus.

 • Ūkio personalas: direktorės pavaduotoja ūkio reikalams – rūpinasi įstaigos patalpų paruošimu darbui, organizuoja aptarnaujančio personalo darbą, pastatų, inventoriaus, ugdymo priemonių apsaugą; auklėtojų padėjėjos rūpinasi vaikučiais ir padeda auklėtojoms; virėjos – nuolat rūpinasi skanaus, kokybiško, sveiko maisto paruošimu; statinių priežiūros darbininkas, sargai, kiemsargis.

 • Medicinos personalas: bendrosios praktikos slaugytoja – vykdo vaikų sveikatos priežiūrą, dietistė – mitybos ir maitinimo bei sanitarinio – higieninio režimo organizavimą ir koordinavimą.

 • Lopšelyje-darželyje veikia šios komisijos:

 • Vaiko gerovės (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti  direktoriaus įsakymu);

 • Atestacijos (veiklą reglamentuoja nuostatai, patvirtinti  direktoriaus įsakymu);

 • Inventorizacijos (veiklą reglamentuoja darželio inventorizacijos tvarka, patvirtinta direktoriaus įsakymu).

 • Ugdytiniai

Lopšelio-darželio grupės komplektuojamos vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu parengtu, remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-57.

Lopšelį – darželį „Spindulėlis“ lanko 84 vaikai. Grupėje dirba 2 auklėtojos ir auklėtojos padėjėja. Įstaigoje veikia 4 grupės. Kiekviena lopšelio – darželio grupė turi savo pavadinimą. Šiuo metu veikia: 1 lopšelio grupė – „Varpeliai“, 2 ikimokyklinio ugdymo grupės – „Saulutės“ ir „Drugeliai“, bei 1 priešmokyklinio ugdymo grupė – „Bitutės“. Kiekviena lopšelio – darželio grupė kuria savitą gyvenimo ritmą ir jo laikosi

2016-2017 m.m. lopšelyje-darželyje įgyvendinamos programos:

 • Lopšelio-darželio „Spindulėlis“ Ikimokyklinio ugdymo(si) programa.

 • Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (6-7 m. vaikams).

VIZIJA – Moderni, patraukli, atvira nuolatinei kaitai įstaiga, žinanti visuomenės poreikius ir gebanti teikti kvalifikuotą, visapusišką pedagoginę pagalbą šeimoms, siekianti efektyvaus vaiko ugdymo(si).

MISIJA – ugdymo įstaiga, garantuojanti ugdomojo proceso kokybę, pripažįstanti individualų vaiko tobulėjimo kelią, kurianti palankią, saugumą ir aktyvumą garantuojančią vaiko ugdymo(si) aplinką.

KULTŪRA – tai ugdymo institucija, atliepianti bendražmogiškąsias vertybes, ugdanti laisvą, savimi pasitikintį, kūrybišką vaiką, kurianti naujus ugdymo modelius, nuolat besimokanti ir kelianti savo įstaigos prestižą..

FILOSOFIJA – „Vaikas – tai saulė, apie kurią sukasi visas ugdomasis procesas“ (D.Diuji).

2. 2016 – 2017 m.m. prioritetinės metų veiklos kryptys

 • Atnaujinti ugdymo programą, atliepiančią vaiko kultūrinių, etninių, socialinių – pažintinių poreikių tenkinimą.

 • Edukacinių aplinkų kūrimas lauke (visais metų laikais ) – pažįstu, atrandu, tyrinėju, kai judu, aktyviai gyvenu.

 • Saugi, į vaiką orientuota emocinė aplinka – vaiko individualių gebėjimų ugdymas orientuotas į vaiko amžių ir jo pasiekimus.

 • Bendrauti ir bendradarbiauti su šeima. Skatinti šeimas kuo aktyviau dalyvauti vaikų ugdymo procese.

3. Darželio tarybos veiklos planas

Darželio taryba yra aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir pedagogus. Tarybą sudaro 6 nariai. Darželio taryba renkama trejiems metams, papildoma tokia pačia tvarka kaip ir renkama. Tėvus į darželio tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba.

Lopšelio – darželio tarybos funkcijos:

 • Numato darželio veiklos uždavinius ir perspektyvas, pritaria darželio nuostatams, vidaus darbo tvarkos aprašui, vaikų ugdymo organizavimo tvarkai.

 • Inicijuoja šeimos ir darželio bendradarbiavimą.

 • Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja jų paskirstymą, analizuoja ir kontroliuoja darželio finansinę veiklą.

 • Svarsto darželio struktūros keitimo klausimus.

 • Teikia siūlymus dėl darželio darbo tobulinimo, saugių darbo, ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant darželio materialinius ir intelektinius išteklius.

 • Darželio tarybos nutarimai gali būti įforminti darželio direktoriaus įsakymu ir yra privalomi visai bendruomenei.

Darželio tarybos veiklos uždaviniai

Priemonės

Data

Skatinti darželio bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant pagerinti ugdymo(si) kokybę.

Lopšelio – darželio „Spindulėlis“ darbo krypčių, ugdymo proceso organizavimo tvarkos bei ugdymo plano svarstymas.

2016 m. rugsėjo mėn.

Papildomo ugdymo organizavimo būdai ir kryptys darželyje.

2016 m. rugsėjo mėn.

Lopšelio – darželio ,,Spindulėlis” mokslo metų veiklos plano aptarimas.

2016 m. spalio mėn.

Vaikų sveikatos stiprinimo ir apsaugos organizavimas darželyje.

Metų eigoje.

Paskaitos tėvams.

Metų eigoje.

Stebėti ir vertinti įvairias darželio veiklos sritis.

Vadovų, pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir atestacijos planų aptarimas.

2016 m. lapkričio mėn.

2017 m. Biudžeto projekto ir planuojamų išlaidų svarstymas.

2017 m. sausio mėn.

Direktoriaus veiklos bei darželio ūkinės- finansinės veiklos 2016 m. aptarimas.

2017 m. sausio mėn.

Darželio veiklos kokybės įsivertinimo aptarimas.

2017 m. gegužės mėn.

2 % pajamų mokesčio fondo paskirstymo svarstymas.

2017 m. gegužės mėn.

Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant saugų darželio mikroklimatą, patrauklią aplinką.

Darželio tarybos veiklos ataskaita.

2017 m. gegužės mėn.

Klausimų ir problemų, atsiradusių ugdymo procese ar darželio bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, pedagogų bei ugdytinių interesus, svarstymas.

Visus metus.

Darželio tarybos veiklos sklaida darželio internetinėje svetainėje.

Visus metus.

4. Pedagogų tarybos posėdžiai

Pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija. Ją sudaro Darželio direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui bei visi Darželyje dirbantys pedagogai, medicinos darbuotojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorė. Pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

Pedagogų tarybos funkcijos:

 • Aptaria praktinius ugdymo organizavimo klausimus.

 • Analizuoja Darželio ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus.

 • Analizuoja Darželio veiklos ir ugdymo programos įgyvendinimą, pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkančiai Darželio veiklos kryptį ir Vilniaus miesto savivaldybės švietimo nuostatas.

 • Teikia siūlymus dėl Darželio vadovų, pedagogų atestacijos.

 • Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą.

 • Kartu su Darželio specialistais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, kalbos. Elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus.

 • Numato bendradarbiavimo su tėvais ir visuomene kryptis.

Tema

Data

Atsakingas asmuo

 • Įstaigos veiklos prioritetų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybei gerinti pristatymas bei aptarimas.

 • Pedagogų veiklos 2016 – 2017m. m. pristatymas bei ilgalaikiųir trumpalaikių ugdomosios veiklos planų aptarimas

 • Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas, atsižvelgiant į „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“, bei „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.

2016 m. rugsėjo-spalio mėn.

Direktorė Z.Piesliakienė, pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, įstaigos pedagogai.

 • Edukacinių erdvių kūrimas grupėje.

 • Edukacinių aplinkų kūrimas lauke visais metų laikais.

 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų pasiekimų vertinimas (vaikų pasiekimų aprašai).

 • Sergamumo analizė.

2017 m. sausio-vasario mėn.

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, įstaigos pedagogai.

Sveikatos priežiūros specialistė E.Radišauskaitė

 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų pasiekimų vertinimas (vaikų pasiekimų aprašai).

 • Įstaigos veiklos aptarimas.

2017 m. balandžio- gegužės mėn.

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, įstaigos pedagogai

5. Metodinės grupės pasitarimų planas

Metodinė grupė – darželyje veikianti savivaldos institucija, kurią sudaro atskirų sričių pedagogai. Metodinei grupei vadovauja ir jos veiklą organizuoja grupės narių išrinktas pirmininkas. Jos veiklą koordinuoja direktorės pavaduotoja ugdymui.

Darželio metodinė grupė skirta pedagogams kartu su pagalbos specialistais geriau pasirengti ugdyti vaikus:

 • Planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, ugdymo (si) metodus, kontekstą, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, ugdymo (si) priemones ir patirtį, kurią vaikai sukaupia ugdymo procese, pritaikyti jį vaikų individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti pedagogų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su darželio strateginiais tikslais.

 • Metodinė grupė nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus, pedagogų kvalifikacijos kėlimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą darželyje, teikia darželio direktorei metodinės grupės siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

Tema

Data

Atsakingas asmuo

Praktinė veikla ir darbas grupėse:

 • Grupių žurnalų pildymas.

 • Ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių ilgalaikis ugdomosios veiklos planavimas.

 • Ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupių trumpalaikis ugdomosios veiklos planavimas.

 • Ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašų pildymas.

 • Pasirengimas tėvų susirinkimams ir jų pravedimas.

2016 m. rugsėjo- spalio mėn.

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, grupių auklėtojos.

Darbas grupėse:

 • Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas, atsižvelgiant į „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas“, bei „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“.

2016 m. rugsėjo- gruodžio mėn.

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė,

grupių auklėtojos, specialistai.

Grupių pedagogų veiklos pristatymas, diskusijos:

 • Ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašų užpildymo aptarimas. Gautos informacijos pateikimas tėvams.

 • Pedagogų atliktų tyrimų, parengtų pranešimų pristatymas.

 • Veiklų (priemonių), organizuotų (taikytų) atsižvelgiant įstaigos veiklos prioritetų įgyvendinimą ugdomojoje veikloje, pristatymas, aptarimas – gerosios patirties sklaida.

2017 m. sausio-gegužės mėn.

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, grupių auklėtojos, specialistai.

6. Pedagoginio proceso organizavimo priežiūros planas

Eil. Nr.

Inspektavimo tikslas (tema)

Kas numatoma inspektuoti (turinys)

Kaip bus informuojama apie inspektavimo rezultatus

Reguliarumas

 1.

Tėvų susirinkimai

Pasiruošimas susirinkimui: koks jo tikslas, kokią informaciją auklėtojos teiks tėvams, kiek tėvai yra aktyvūs išsakant savo nuomonę, pasiūlymus.

Kartu su grupių auklėtojomis aptariama, kiek susirinkimas atliepė išsikeltą tikslą.

Du kartus metuose

 2.

Dienos ritmas darželyje

Vaiko diena darželyje: jo priėmimas, ugdomoji veikla, poilsis, pasivaikščiojimai, laisvi žaidimai, papildomi užsiėmimai, vaiko stebėjimas, optimalus judėjimo užtikrinimas.

Aptarti pedagogų taryboje ir individualiai su pedagogais.

Kartą per ketvirtį

 3.

Pedagoginės veiklos planavimas.

Išankstinis pasirengimas savaitės veiklai – tikslo ir uždavinių kėlimas, atsižvelgiant į savaitės temą, individualius vaiko bei visos grupės ar kelių grupelių poreikius, netradicinių idėjų, projektinės veiklos taikymas veikloje.

Aptarti metodiniuose susirinkimuose bei individualiai su pedagogais.

Kartą per mėnesį

 4.

Ugdymo proceso organizavimas.

Sąlygų, stimuliuojančių aktyvią vaikų veiklą sudarymas: priemonių įvairovė ir patrauklumas, vaizdinės medžiagos parinkimas ir atitikimas vaikų gebėjimams ir amžiui, žaidybinių erdvių išdėstymas ir funkcionalumas.

Aptarti metodiniuose susirinkimuose bei individualiai su pedagogais, nuolat konsultuoti.

Kartą per savaitę

 5.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupių veiklos organizavimas.

Plano rengimas, ugdymo metodų parinkimas. Grupės aplinkos, priemonių, žaislų atitikimas atsižvelgiant į vaikų amžių. Vaikų pasiekimų vertinimas.

Aptariama su auklėtojomis.

Du kartus per mėnesį

 6.

Priešmokyklinių grupių veikla.

Ugdymo veiklos planavimas, vaikų pasiekimų vertinimas – vaiko aprašo parengimas. Kaip kinta grupės aplinka, kaupiamos priemonės.

 

Du kartus per mėnesį

 7.

Vaikų sveikatos palaikymo ir higieninių įgūdžių formavimas.

Grupės saugumas, vaikų sergamumo priežastys, pokalbiai su tėvais, konsultacijos, aktuali informacija medicininėmis temomis, profilaktinių priemonių taikymas, judėjimo užtikrinimas.

Aptariama su auklėtojomis, auklėtojų padėjėjomis bei sveikatos priežiūros specialiste.

Nuolat

 8.

Muzikinės veiklos organizavimas ir stebėjimas.

Savaitės temos integravimas muzikinės veiklos metu. Šios veiklos organizavimas atsižvelgiant į vaikų amžių, supažindinimas su muzikos instrumentais, noro muzikuoti ir dainuoti skatinimas.

Aptariama su auklėtojomis ir muzikos vadove.

Kartą per mėnesį.

 9.

Kūno kultūros valandėlių organizavimas.

Savaitės temos integravimas kūno kultūros valandėlėje. Judesių koordinacijos, pusiausvyros, bendras kūno judesių lavinimas, žaidimų bei priemonių naudojimas.

Aptariama metodiniuose susirinkimuose bei kartu su pedagogais.

Kartą per mėnesį

 10.

Rytinės mankštos organizavimas.

Planas ir priemonės.

Aptariama kartu su auklėtojomis ir muzikos pedagoge.

Kartą per mėnesį

11. 

Papildomos ugdymo veiklos organizavimas.

Programos, planai, tikslas, uždaviniai ir priemonės.

Aptariama kartu su papildomos veiklos vadovais bei pedagogais.

Kartą per ketvirtį

 12.

Logopedo pagalbos reikalaujančių vaikų korekcinio darbo stebėjimas.

Darbas su šiais vaikais, bendradarbiavimas su šeima bei rezultato pasiekimas.

Aptariama su logopede, vaikų tėvais, „Vaiko gerovės“ komisijos bei pedagogų tarybos pasitarimuose.

Kartą per ketvirtį

 13.

Atvirų durų dienos organizavimas.

Šios dienos organizavimo tikslas, uždaviniai, metodai ir priemonės.

Pasitarimai metodiniuose susirinkimuose bei individualios konsultacijos.

Kartą metuose

7. Konsultacijos auklėtojoms

Eil. Nr.

Turinys

Laikas

Atsakingas asmuo

 1.

Ugdomojo proceso planavimas ir organizavimas.

Du kartus per mėnesį

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė

 2.

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo organizavimas: adaptacijos sunkumai, aplinkos sąlygos ir kt.

Nuolat

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Pterulionienė, grupės auklėtojos.

 3.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimas.

Nuolat

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, grupės auklėtojos.

 4.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimas.

Nuolat

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, grupės auklėtojos.

 5.

Bendravimas ir bendradarbiavimas us ugdytinių tėvais, formų ir būdų aptarimas, parinkimas, panaudojimas.

Nuolat

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė. grupės auklėtojos.

 6.

Įvairių informacinių šaltinių, metodinės literatūros paieška ir kaupimas.

Nuolat

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, grupės auklėtojos.

 7.

Grupės aplinkos kūrimas, priemonių įvairovė ir parinkimas pagal vaikų amžių.

Nuolat

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, grupės auklėtojos.

 8.

Pasirengimas kūno kultūros ir muzikos veiklai.

Nuolat

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, muzikos vadovė, grupės auklėtojos.

 9.

Vaikų kalbinių įgūdžių ugdymas.

Nuolat

Logopedė R.Zakšauskienė

 10.

Vaikų pasiekimų aprašai.

Du kartus metuose

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, grupės auklėtojos.

11. 

Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas.

Nuolat

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, sveikatos priežiūros specialistė.

 12.

Vaikų psichinės sveikatos puoselėjimas, palankaus mikroklimato įstaigoje ir grupėse kūrimas.

Nuolat

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, grupės auklėtojos.

8. Sąveika su šeima

Eil.Nr.

Turinys

Laikas

Atsakingas asmuo

1.

Tėvų susirinkimai grupėse:

 • supažindinti tėvus su įstaigos veikla, ugdymo programomis, metodika, dienos ritmu ir kt.;
 • supažindinti tėvus su metodine literatūra;
 • aptarti tėvų dalyvavimo ugdymo procese galimybes;
 • supažindinti tėvus su papildoma veikla darželyje.

Du kartus metuose ir pagal poreikį

Direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, grupės auklėtojos

2.

Tėvų dalyvavimas vaikų ugdyme:

 • sudaryti sąlygas tėvams stebėti bei dalyvauti ugdomojoje veikloje grupėse;
 • organizuoti vaikų darbelių bei šeimos kūrybinių darbelių parodas;
 • kartu su tėvais rengti šventes, pramogas, vakarones;
 • pateikti individualių užduočių šeimoms, siekiant ugdymo perimamumo;
 • vykdyti vaikų ir šeimos anketines apklausas, tyrimus, ugdymo proceso gerinimui.

Visus mokslo metus

Direktorės pavaduotoja ugdymui, grupės auklėtojos

3.

Tėvų švietimas:

 • rengti informacinius bukletus, atmintines aktualiais vaikų ugdymo klausimais;
 • pedagogų bei kitų specialistų konsultacijos tėvams;
 • kartu su tėveliais vykdyti įvairius grupių bei įstaigos projektus.

Visus mokslo metus

Darželio administracija, grupių auklėtojos

4.

Tėvų dalyvavimas darželio ir grupių renginiuose:

 • tėvų dalyvavimas grupių ir darželio renginiuose, pramogose ir kt.;
 • tėvų idėjos ir pasiūlymai organizuojant renginius;
 • įstaigos vaikų, tėvų ir pedagogų bendrų kūrybinių darbų ir parodų organizavimas;
 • bendrų išvykų į gamtą, teatrą, muziejus bei kitas žymias vietas organizavimas.

Visus mokslo metus

Grupių auklėtojos, direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, meninio ugdymo pedagogė, ugdytinių tėvai

5.

Tėvų dalyvavimas kasdieninėje grupių veikloje:

 • tėvų dalyvavimas ryto rate;

 • tėvų dalyvavimas grupės projektuose;

 • tėvų dalyvavimas edukacinėje veikloje;

 • tėvų dalyvavimas sportinėje veikloje;

 • tėvų dalyvavimas įvairioje veikloje.

Visus mokslo metus

Grupių auklėtojos, direktorės pavaduotoja ugdymui

9. Organizacinis pedagoginis darbas

Tema

Data

Atsakingas asmuo

Renginys ,,Rugsėjo 1-osios šventė Spindulėlyje”.

Rugsėjis

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, meninio ugdymo pedagogė R.Ciūnienė, grupių auklėtojos.

Sferinis kinas ,,Kokomongas”.

Rugsėjis

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė.

,,Drakoniuko“ teatras- spektaklis ,,Kaip padėti lokiui Albinui“.

Spalis

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė.

Spektaklis ,,Ožka ir septyni ožiukai Paryžiuje”.

Spalis

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė.

Edukacinė veikla – “Nariuotakojai”.

Lapkritis

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė

Ekožvakių edukacinė veikla – žvakių gamyba.

Gruodis

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė.

Langų puošimas visoje įstaigoje.

Gruodis

Grupių auklėtojos.

Besmegenių paroda grupėse.

Gruodis

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė

Kalėdų šventės.

Gruodis

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, meninio ugdymo pedagogė R.Ciūnienė, grupių auklėtojos.

Dalyvavimas pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija” minint Sausio 13 – ąją.

Sausis

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė

Vasario 16-osios minėjimas.

Vasaris

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, meninio ugdymo pedagogė R.Ciūnienė, grupių auklėtojos.

,,Tarškalų” spektaklis.

Vasaris

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė.

Spektaklis ,,Beždžionėlės Lulu nuotykiai”.

Kovas

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė.

Spektaklis ,,Piratų kapitonas Flintas”.

Balandis

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė.

Šeimos šventės.

Gegužė

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, meninio ugdymo pedagogė R.Ciūnienė, grupių auklėtojos.

Vaikų gynimo dienos šventė.

Birželis

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, meninio ugdymo pedagogė R.Ciūnienė, grupių auklėtojos.

10. Planuojami renginiai, projektai, pramogos, parodos ir išvykos

Grupė

Data

Renginio/projekto/pramogos/parodos/išvykos pavadinimas.

,,Varpeliai”

(1,5-3 m.)

Visus mokslo metus

Projektas – ,,Judrieji žaidimai – natūralus lavinimo būdas”.

Ruduo

Projektas ,,Rudenėlis atkeliavo.

Gruodis

,,Kalėdų šventė” – kartu su tėveliais.

Pavasaris

Projektas – Žalioji palangė.

Gegužė

,,Šeimos šventė” – kartu su tėveliais.

,,Saulutės”

(3 ,4-5 m.)

Rugsėjis

Rugsėjo 1-osios šventė.

Spalis

,,Rudenėlio šventė” – kartu su tėveliais.

Visus mokslo metus

Projektas – ,,Seku, seku pasaką”.

Gruodis

Ekožvakių edukacinė veikla – kartu su tėveliais.

Gruodis

Kalėdinė besmegenių paroda.

Gruodis

,,Kalėdų šventė” – kartu su tėveliais.

Sausis

Žiemos pramoga lauke.

Vasaris

Vasario 16-osios minėjimas kartu su tėveliais.

Visus mokslo metus

Projektas – ,,Mano augintinis”.

Pavasaris

Nuotraukų paroda – ,,Aš ir mano šeima”.

,,Drugeliai”

(4, 5- 6 m.)

Rugsėjis

Rugsėjo 1-osios šventė

Ruduo

Respublikinis ugdymo įstaigų prevencinis projektas ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą”.

Spalis

,,Rudenėlio šventė” kartu su tėveliais.

Spalis

Rudeninė parodėlė.

Visus mokslo metus

Respublikinis sveikos gyvensenos projektas ,,Vitaminizuotas”.

Visus mokslo metus

Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas ,,Žaidimai moko”.

Visus mokslo metus

Projektas – ,,Augu sveikas ir stiprus”.

Gruodis

Ekožvakių edukacinė veikla kartu su tėveliais.

Gruodis

,,Kalėdų šventė” – kartu su tėveliais.

Gruodis

Kalėdinė parodėlė.

Vasaris

Vasario 16-osios minėjimas kartu su tėveliais.

Pavasaris

Projektas – ,,Žalioji palangė”.

Balandis

Velykinė parodėlė.

Gegužė

Šeimos šventė kartu su tėveliais.

,,Bitutės”

(6-7 m.)

Rugsėjis

Rugsėjo 1-osios šventė

Visus mokslo metus

Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas ,,Žaidimai moko”.

Spalis

,,Rudenėlio šventė” – kartu su tėveliais.

Spalis

Parodėlė –,,Rudens kraitė”.

Gruodis

Ekožvakių edukacinė veikla kartu su tėveliais.

Gruodis

Parodėlė – ,,Kalėdų puokštė”.

Gruodis

,,Kalėdų šventė” – kartu su tėveliais.

Vasaris

Vasario 16-osios minėjimas kartu su tėveliais.

Gegužė

Išleistuvių šventė.

11. Pedagogų atviros veiklos

Data

Pobūdis

Pavadinimas

Pedagogas

2017 m. II ketvirtyje

Atvira veikla pedagogams.

,,Spalvos ir spalviukai”

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė R.Petrulionienė

2017 m.

Atvira veikla pedagogams.

—————–

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja J.Marozienė

2017 m. II ketvirtyje

Atvira veikla pedagogams.

,,Ką slepia miškas”

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja A.Stočkienė.

2017 m. I ketvirtyje

Atvira veikla pedagogams.

,,Kelionė į jausmų šalį”

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja A.Tamošiūnienė

2017 m. II ketvirtyje

Atvira veikla pedagogams.

,,Garsų pasaulyje”

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja K.Rozenbergaitė

2017 m. II ketvirtyje

Atvira veikla pedagogams.

,,Spalvų pasaulyje”

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja V.Bitinienė.

2017 m. kovo mėn.

Atvira veikla

,,Varnėno inkile”

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja D.Jankovskaja.

12. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas

Turinys

Rezultatas

 1. Keliant savo profesinį meistriškumą, lankyti kvalifikacinius kursus, seminarus, paskaitas. pagal pedagogų pasirinktas temas.

Referuoti kursų, seminarų medžiagą metodinių pasitarimų metu.

 1. Stiprinti ryšius su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis.

Pedagogai praktiškai susipažins ir pamatys kitas aukštos kvalifikacijos pedagogų vedamas veiklas.

 1. Skatinti pedagogus savarankiškai domėtis naujausia pedagogine ir metodine literatūra, lankyti pagal poreikį temines paskaitas, kviestis lektorius.

Pristatyti medžiagą per metodinį susirinkimą.

 1. Dalintis gerąją praktinio darbo patirtimi su kolegėmis savo įstaigoje ir už jos ribų.

Profesiniam meistriškumui kelti.

13.Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2016-2017 m.m.

Tikslai:

 • Saugios ir palankios vaiko ugdymo (si) aplinkos kūrimas.

 • Prevencinio darbo organizavimas ir koordinavimas.

 • Vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių savalaikinis tenkinimas.

 • Švietimo pagalbos vaikui teikimas.

Uždaviniai:

 • Įtraukti lopšelio – darželio bendruomenę į prevencinį darbą aktualiomis įstaigai temomis.

 • Dalyvauti projektuose, akcijose, konkursuose.

 • Teikti pagalbą vaikams, pedagogams, vaikų atstovams rengiant susitikimus, diskusijas, paskaitas, edukacinius renginius.

 • Konsultuoti tėvus (globėju) vaikų ugdymo, elgesio, saugumo užtikrinimo klausimais.

 • Pastebėti ir atlikti savalaikį specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą.

Eil.Nr.

Veikla

Periodiškumas

Atsakingas asmuo

Pastabos

1.

Prengti lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisijos veiklos planą 2016/2017m.m.

Iki 2016-09-15

Direktorė Z.Piesliakienė, direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė

 

2.

Organizuoti Vaiko gerovės komisijos posėdžius.

Esant poreikiui/ar 1kartą per du mėnesius.

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, logopedė.

 

3.

Parengti Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitą.

Iki 2017m. birželio mėn.

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė

 

4.

Rinkti ir kaupti literatūrą įvairiomis prevencinėmis temomis.

Nuolat

Sveikatos priežiūros specialistė E. Radišauskaitė, auklėtoja A.Tamošiūnienė

 

5.

Ruošti stendinę medžiagą prevencinėmis temomis pedagogams ir tėvams.

Nuolat

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė, grupių auklėtojos

 

6.

Organizuoti ,,Gerumo dienas” darželyje, ,,Gerumo valandėles” grupėse, Savaites be patyčių.

Nuolat

Direktorė Z.Piesliakienė, grupių auklėtojos, tėvai

 

7.

Dalyvauti tėvų susirinkimuose.

Esant poreikiui

Vaiko gerovės komisijos narės

 

8.

Atlikti tyrimus aktualiomis prevencinėmis temomis.

Esant poreikiui

Vaiko gerovės komisijos nares, grupių auklėtojos

 

9.

Individualiai konsultuoti tėvus ir pedagogus aktualiomis prevencinėmis temomis.

Esant poreikiui.

Vaiko gerovės komisijos nares, grupių auklėtojos

 

10.

Parengti ir patvirtinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų sąrašą.

Iki 2016-09-15

Logopedė

 

11.

Bendradarbiaujant su pedagogais ir tėvais, stebėti ir rinkti informaciją apie vaikus, turinčius ugdymosi sunkumų, vaikų gebėjimus ir savijautą grupėse.

Nuolat/ esant reikalui

Logopedė, grupių auklėtojos, vaikų tėvai

 

12.

Užtikrinti vaikų, turinčių ugdymosi ypatumų, poreikių tenkinimą: teikti tėvams ir pedagogams informacija apie vaiko psichines ir fizines galias atitinkančias ugdymo įstaigas bei jo gebėjimus atitinkančias ugdymo programas ir metodus, aptarti ugdymosi pasiekimus.

Nuolat/ esant poreikiui

Direktorė Z.Piesliakienė. logopedė.

 

13.

Organizuoti / ar informuoti tėvus ir pedagogus apie Vilniaus miesto renginius vaikų specialiojo ugdymo bei sveikatos klausimais.

Nuolat

Sveikatos priežiūros specialist E.Radišauskaitė, logopedė.

 

14.

Rengti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą, sveikatą.

Nuolat

Sveikatos priežiūros specialistė E.Radišauskaitė, auklėtoja A.Tamošiūnienė.

 

15.

Kelti specialist ir pedagogų kvalifikaciją prevencinio

darbo ir krizių valdymo klausimais.

Nuolat

Direktorė Z.Piesliakienė,

direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė

 

14. Vaikų sveikatos stiprinimas ir apsauga

Eil.Nr.

Turinys

Data

Atsakingas asmuo

 1.

Vaikų švara, higienos įgūdžiai:

 • tikrinti vaikų asmens švarą;

 • stebėti bei ugdyti vaikų asmeninius higienos įgūdžius;

Metų eigoje

Sveikatos priežiūros specialistė E.Radišauskaitė, grupių auklėtojos

2. 

Lopšelio – darželio patalpų higieninė priežiūra, švaros palaikymo kontrolė.

Nuolat

Sveikatos priežiūros specialistė E.Radišauskaitė

3. 

Priemonių nuo epidemijos, esant infekciniams susirgimams, lopšelyje-darželyje organizavimas.

Esant reikalui

Sveikatos priežiūros specialistė E.Radišauskaitė

4. 

Vaikų grūdinimas:

 • reguliarus vaikų pasivaikščiojimas lauke;

 • patalpų vėdinimo priežiūra.

Metų eigoje

Sveikatos priežiūros specialistė E.Radišauskaitė,

grupių auklėtojos.

5. 

Darželyje saugi ir sveika aplinka vaikų ugdymui:

 • skleidžiamos žinios apie sveiką gyvenseną;

 • sveikatos ugdyme diegiamos įvairios sveikatos sritys: fizinis aktyvumas ir kūno kultūra, sveika mityba.

Metų eigoje

Sveikatos priežiūros specialistė E.Radišauskaitė, grupių auklėtojos.

6. 

Vaikų sergamumo analizė – kasmet rengiamos vaikų sergamumo ataskaitos, analizuojami rezultatai, rengiamos ataskaitos atitinkamoms institucijoms.

Metų eigoje

Sveikatos priežiūros specialistė E.Radišauskaitė.

7. 

Darbuotojų sveikatos tikrinimo grafikas.

Metų eigoje

Sveikatos priežiūros specialistė E.Radišauskaitė

8. 

Penkiolikos dienų valgiaraščio sudarymas.

Metų eigoje

Sveikatos priežiūros specialistė E.Radišauskaitė

9. 

Paskaitėlių vaikams organizavimas:

 • ,,Bakterijų tramdytojai”.

 • ,,Vitaminizuotas – valgyk vaisius ir daržoves, būsi sveikas.”

 • ,,Dantukų priežiūra”.

Metų eigoje

Sveikatos priežiūros specialistė E.Radišauskaitė

10. 

Animacinių filmukų peržiūra:

 • ,,Baltprausys”.

 • ,,Dantukų šepetukų karalienė”.

Metų eigoje

Sveikatos priežiūros specialistė E.Radišauskaitė

11. 

Evakuacijos pratybos.

2017 m. pavasarį

Sveikatos priežiūros specialistė E.Radišauskaitė

15. Ūkinis organizacinis darbas

Eil.Nr.

Turinys

Data

Atsakingas asmuo

 1.

Ugdymosi aplinkos tobulinimas:

 • Edukacinių erdvių kūrimas grupėse ir lauke.

 • Kamštinių ir magnetinių lentų įsigijimas.

 • Dekoracijų koridoriui ir muzikos salei įsigijimas.

 • Kanceliarinių prekių įsigijimas.

 • Edukacinių erdvių grupėse papildymas įvairiomis priemonėmis.

Metų eigoje

Direktorės pavaduotoja ugdymui R.Petrulionienė

 2.

Darbo sąlygų gerinimas įsigyjant naujas prekes:

 • Muzikinio centro įsigijimas.

Metų eigoje

Pavaduotoja ūkio reikalams N.Naimovič

3. 

Darželio aplinka:

 • Želdinių priežiūra ir tvarkymas.

 • Lauko pavėsinių priežiūra.

 • Smėlio dėžių tvarkymas, smėlio pakeitimas.
 • Žaidimo aikštelių dažymas.

Metų eigoje

Pavaduotoja ūkio reikalams N.Naimovič

4. 

Sanitarinių-higieninių sąlygų gerinimas ir priežiūra:

 • Dezinfekcijos atlikimas.

 • Vėdinimo sistemos priežiūra.

 • Kanalizacijos sistemos priežiūra.

 • Priešgaisrinės sistemos priežiūra.

Metų eigoje

Pavaduotoja ūkio reikalams N.Naimovič, Sveikatos priežiūros specialistė E.Radišaiskaitė

 atsiusti Word dokumentą >> 2016-2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS