Mokestis už darželį

Mokestį už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje būtina sumokėti iki einamojo mėnesio 20 dienos. Mokestis mokamas už kiekvieną lankytą ir be pateisinamos priežasties praleistą dieną. 

Nustatytas vienos dienos vaiko išlaikymas: 

lopšelio grupėse 1.81 Eur ;

darželio grupėse 2.07 Eur.

Nustatytas 0.72 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0.29 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną.

SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO