Vidaus tvarkos taisyklės

SUDERINTA

Lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“

tarybos 2015 m. vasario mėn. 4 d.

protokoliniu nutarimu Nr. 1

PATVIRTINTA

Lopšelio-darželio ,,Spindulėlis „

direktoriaus 2015 m. vasario mėn. 9 d.

įsakymu Nr. V-6

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SPINDULĖLIS“

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.

1. Vilniaus lopšelio–darželio ,,Spindulėlis“ vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja įstaigos vidaus tvarką: darbuotojų teises ir pareigas, priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo tvarką; darbo ir poilsio laiką; atostogų ir jų suteikimo tvarką; darbo užmokestį; kvalifikacijos kėlimą ir atestavimą; darbuotojų skatinimą ir atsakomybę; darbuotojų saugą ir sveikatą; darbuotojų etiką; vaikų priėmimo tvarką; raštvedybos tvarką; darbo ginčų nagrinėjimo tvarką;

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, lopšelio-darželio nuostatais.

3. Darbuotojo pareigas reglamentuoja lopšelio-darželio nuostatai, darbo sutartis, pareigybių aprašai, saugos darbe instrukcijos ir šios Taisyklės;

4. Šių Taisyklių nuostatos taikomos ir privalomos visiems lopšelio-darželio bendruomenenės nariams;

5. Vilniaus lopšelis – darželis ,,Spindulėlis“ (toliau – darželis) -bendro lavinimo ikimokyklinė ugdymo įstaiga, kurioje vykdomas ikimokyklinis ugdymas ir priešmokyklinis vaikų ugdymas,

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba;

6. Darželyje vaikai ugdomi lietuvių kalba;.

7. Savo veikloje darželis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, Vaikų teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, darželio ,,Spindulėlis“ nuostatais, Vyriausybės ir savivaldybės norminiais dokumentais ir įsakymais, šiomis Taisyklėmis;

8. Darželio veiklą koordinuoja Savivaldybės švietimo skyrius;

9. Kiekvienas darželio darbuotojas privalo laikytis Taisyklių;

10. Šiomis Taisyklėmis siekiama stiprinti darbo drausmę, racionaliai panaudoti darbo laiką, užtikrinti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą;

11. Užtikrinti, kad įstaigoje ir jos teritorijoje nebūtų vartojama tabako, alkoholio, narkotikų, psichotropinių medžiagų.

II. STRUKTŪRA, VALDYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

12.Darželio struktūra:

12.1. Darželiui vadovauja direktorius. Jis atstovauja darželį valstybės institucijose ir įstaigose. Direktorius yra atsakingas darželio tarybai ir tiesiogiai pavaldus steigėjui. Direktorius organizuoja ir kontroliuoja darželio veiklą tiesiogiai arba per direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams;

12.2. Materialiniam aprūpinimui, ūkiniam sektoriui vadovauja direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Jam pavaldūs darželio pagalbiniai darbininkai ir techniniai darbuotojai;

12.3. Darželio struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina direktorius suderines su steigėju. Didžiausią darželiui leistiną pareigybių sąrašą nustato lopšelio-darželio steigėjas;

12.4. Darželyje veikia savivaldos institucijos: Darželio taryba, Mokytojų taryba, Metodinė grupė, Vaiko gerovės komisija, Tėvų komitetas. Taryba perrenkama kas du metai. Į tarybos sudėtį gali būti siūlomi tie patys kandidatai. Balsuojama atviru balsavimu;

12.5. Nurodymus ir sprendimus darželio direktorius įformina įsakymais, rezoliucijomis ar žodine forma;

12.6. Ugdymo procesui vadovauja pavaduotojas ugdymui. Jis atsakingas už sutarčių su tėvais (globėjais) sudarymą, ugdytinių bylų bei duomenų bazės bei internetinės svetainės tvarkymą;

12.7. Darželyje ugdomoji veikla organizuojama vadovaujantis Vilniaus vaikų lopšelio- darželio ,,Spindulėlis“ ,,Ikimokyklinio ugdymo programa“, priešmokyklinio ugdymo programa bei Švietimo ir mokslo ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintomis programomis, rekomendacijomis, tvarkos aprašu ir kitais norminiais teisės aktais;

12.8. Specialistai veiklą vykdo vadovaujantis direktorės patvirtintu užsiėmimų grafiku.

III. UGDYTINIŲ PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO IŠ DARŽELIO, GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI

13. Ugdytinių priėmimo ir išvykimo, grupių komplektavimo tvarka, sveikatos priežiūros ir saugumo užtikrinimas:

13.1. Grupes komplektuoja direktorė. Įstaigoje veikia 4 grupės: 1,0-3 m.amžiaus vaikų grupė (lopšelio), 3/4-5 m. amžiaus vaikų grupė, 4/5-6 m. amžiaus vaikų grupė ir priešmokyklinė – 5/6-7 m. amžiaus vaikams. Darbo laiko pradžia ir pabaiga pagal poreikį gali būti keičiama, atlikus tėvų apklausą ir pritarus Darželio tarybai bei steigėjui;

13.2. Dienos ritmą grupėse įsakymu tvirtina direktorius kiekvienų mokslo metų pradžioje (rugsėjo mėn.) ir vasaros pradžioje ( iki birželio 1 d.);

13.3. Vaikai į darželį priimami centralizuotai, steigėjo nustatyta tvarka. Su darželiu tėvai sudaro dvišales ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų sutartis. Sutarčių nuostatų privalo laikytis visi tėvai (globėjai). Sutartis su ugdytinio tėvais (globėjais) gali būti vienašališkai nutraukta, jei pažeidžiami sutarties 6 punkte numatyti atvejai;

13.4. Ugdytinių priėmimas ir išvykimas fiksuojamas direktoriaus įsakymu, pagal steigėjo nustatytą tvarką;

13.5. Grupės auklėtoja privalo nuolat stebėti kiekvieno vaiko sveikatos būklę, daug dėmesio skiriant naujai atvykusiam vaikui adaptacijos laikotarpiu. Draudžiamos bet kokios fizinės, psichologinės bausmės. Lopšelio grupėje naujai atvykusių vaikų adaptacijos savaitė vyksta sekančiai:

Pirmadienis 8.00-9.30 vaikas su mama pabūna iki pusryčių pabaigos,

Antradienis 8.00-9.30 vaikas be mamos pabūna iki pusryčių pabaigos,

Trečiadienis 8.00-10.30 vaikas be mamos kartu su vaikais apsirengia eiti į kiemą,

Ketvirtadienis 8.00-12.15 vaikas be mamos pabūna visą pusdienį,

Penktadienis 8.00-15.00 vaikas be mamos būna iki miego pabaigos, o atsibuds iškart turi apkabinti mamą. Vakarienės vaikas dar nevalgo.

Nauja savaitė prasideda jau darželio nustatytu ritmu. Vaikas atvedamas tokiu metu, kokiu bus atvedamas nuolat ir būna tiek, kiek bus visą laiką;

13.6. Kasdien, esant geram orui, 2 kartus šviesiu paros metu, vaikai turi būti išvedami į lauką, o žiemos metu-esant ne žemesniai kaip minus 12 laipsnių temperatūrai.

IV. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA (reglamentuojama LR DK ir mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas)

14. Darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo tvarka:

14.1. Darželio darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš darbo bei perkelia į kitas pareigas darželio direktorius, o jam nesant , jį pavaduojantis direktoriaus pavaduotojas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei kitų teisės aktų nuostatomis;

14.2. Pedagogai, atitinkantys Švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus, ir kiti darbuotojai į pareigas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais teisės aktais , sudarius su jais darbo sutartis raštu, pretendentai į darbą gali būti artrenkami atrankos būdu (pokalbiu), arba konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ,,Dėl konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybės įmonėse“;

14.3.Pedagogų darbo krūvis gali keistis dėl objektyvių priežasčių arba abipusiu pedagogo ir darželio direktoriaus susitarimu, atitinkamai įforminus šį pasikeitimą (įsakymu ar sutartimi), kaip tai nustatyta LR DK;

14.4. Įsidarbinant įstaigos vadovui pateikiami šie dokumentai : socialinio draudimo pažymėjimas( kortelė), pasas (kortelė), paso (kortelės) kopija, medicinos komisijos išvada dėl galimumo dirbti ikimokyklinėje įstaigoje, diplomas, diplomo nuorašas, kiti kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, darbuotojai turi atitikti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus užimamos pareigoms – pateikti tai įrodančius dokumentus apie išsilavinimą ir kt., gyvenimo aprašymas, nuotrauka;

14.5. Priimdama į darbą administracija privalo: supažindinti darbuotoją su darbu (pareiginiais nuostatais), darbo sąlygomis, užmokesčiu, teisėmis ir pareigomis, supažindinti su Vidaus tvarkos taisyklėmis, Vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugos, darbų saugos, darbo higienos, gamybinės sanitarijos ir priešgaisrinės apsaugos, civilinės saugos instrukcijomis, įforminti tai nustatytos formos žurnale. Išduoti darbo pažymėjimą, (susidėvėjus pakeičiamas pagal poreikį), sudaryti darbo sutartį., vieną egzempliorių duoti darbuotojui. Prieš darbo pradžią darbuotojui išduodamas darbuotojo pažymėjimas, kurį darbuotojas privalo laikyti darbo vietoje;

14.6. Darbuotojai priimami, perkeliami į kitas pareigas bei atleidžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) bei su juo susijusių teisės aktų nuostatomis;

14.7. Priimamą darbuotoją su šiomis Taisyklėmis ir darbo reglamentu, pareigybės aprašymu pasirašytinai supažindina įstaigos vadovas;

14.8. Darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį pagal galiojančius įstatymus- LR DK;

14.9. Nutraukus darbo sutartį darbuotojas jo žinioje esančias bylas, nebaigtus tvarkyti dokumentus, materialines vertybes perduoda pagal perdavimo -priėmimo aktus asmeniui, užimančiui jo pareigas, o jei tokio nėra-direktoriaus paskirtam asmeniui. Perdavimo-priėmimo aktus tvirtina darželio direktorius. Darbuotojas grąžina darbuotojo darbo pažymėjimą;

14.10. Atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena (Jei nėra raštiškai susitarta kitaip);

14.11. Atleidžiant po atostogų ar po ligos – pirmoji darbo diena po atostogų ir ligos yra ir atleidimo diena.

V. PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

15. Ikimokyklinės įstaigos darbuotojai privalo:

15.1. darbuotojai atsakingi už jiems patikėtų vaikų gyvybę ir sveikatą, bendros veiklos sėkmę ir nesėkmes;

15.2. visada būti jautriems ir atidiems vaikams, laiku pastebėti vaiko elgesio, fizinės ar psichinės sveikatos sutrikimus ir apie tai pranešti Vaiko gerovės komisijai ir tėvams (globėjams);

15.3. kurti visapusišką ugdytinių asmenybės vystymąsi stimuliuojančią aplinką, rūpintis ugdytinių sveikata, kurti jaukią, svetingą ir saugią įstaigos aplinką, teigti pedagoginę pagalbą tėvams;

15.4. dorai ir sąžiningai atlikti pareigas, laikantis pareiginių nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių;

15.5. laikytis tvarkos ir darbo drausmės: laiku ateiti į darbą, laikytis nustatytos darbo laiko trukmės, laiku ir tiksliai vykdyti įsipareigojimus ir įpareigojimus, visada būti atidūs vaikams, mandagūs auklėtinių tėvams, bendradarbiams;

15.6. saugoti ir tausoti įstaigos nuosavybę: vaizdines ugdymo priemones , žaislus literatūrą. Taupyti materialinius resursus – vandenį, elektrą, valymo priemones, inventorių ir kt.;

15.7. griežtai laikytis Vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugos instrukcijos, saugumo technikos, gamybinės sanitarijos, darbo higienos, darbo saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, civilinės saugos, kuriuos numato norminiai aktai;

15.8. palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje;

15.9.susirgus ar atsitikus nelaimingam atsitikimui ir nesant galimybės atvykti į darbą, kuo skubiau pranešti įstaigos administracijai.

Pedagogai privalo:

15.10. kelti savo kvalifikaciją, dalyvauti įstaigos darbuotojų pasitarimuose ir vykdyti priimtus nutarimus, gerbti bendradarbius, bendrauti ir bendradarbiauti, jausti atsakomybę už savo įstaigą;

15.11. būti garbingo elgesio pavyzdžiu darbe, buityje ir visuomenėje. Laikytis etikos kodekso nuostatų. Draudžiama darbe ir darbo metu rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus, psichotropines medžiagas;

15.12. suteikti vaikui reikiamą pagalbą, pastebėjus jo atžvilgiu taikomą smurtą, prievartą apie tai informuoti darželio vadovą bei tėvus (globėjus);

15.13. kruopščiai ir atsakingai ruoštis ugdomąjai veiklai, dalyvauti metodinio būrelio ,,Neris“ organizuojamuose renginiuose.

Darbuotojai turi teisę:

15.14.reikalauti saugių darbo sąlygų;

15.15.dalyvauti įstaigos susirinkimuose, reikšti savo nuomonę įvairiais veiklos klausimais, teikti siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo;

VI. PAGRINDINĖS ADMINISTRACIJOS PAREIGOS

16. Ikimokyklinės įstaigos administracija privalo:

16.1. Sudaryti sąlygas, kad vaikų ir darbuotojų gyvybė ir sveikata būtų saugi, kontroliuoti, kaip laikomasi sanitarijos ir higienos normų, darbo apsaugos ir priešgaisrinės, civilinės saugos, vaikų sveikatos ir gyvybės apsaugos taisyklių, arr darbuotojai vadovaujasi įstaigos nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, pareigybinėmis instrukcijomis. Taip organizuoti ikimokyklinės įstaigos darbą, kad kiekvienas dirbtų pagal savo pareigybę, turėtų tam paskirtą reikiamą darbo vietą;

16.2. Visokeriopai stiprinti darbo drausmę, imtis poveikio priemonių prieš darbo drausmės pažeidėjus;

16.3. Tobulinti ugdymo procesą, skatinti ir diegti gerąją darbo patirtį, skatinti sistemingai kelti pedagogų teorinį lygį ir dalykinę kvalifikaciją , padėti pedagogams ruošiantis atestacijai , skatinti pedagogus siekti aukštesnės kvalifikacijos, skleisti gerąją darbo patirtį, tobulinti komandinio darbo patirtį;

16.4. Tinkamai organizuoti ir kontroliuoti vaikų ir darbuotojų mitybą. Sudaryti sąlygas darbuotojams pavalgyti darbo metu ( darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su vaikais gali pavalgyti užmigdę vaikus pietų miego);

16.5. Susirgus ar išėjus kasmetinių atostogų darbuotojui, pavadavimą atitinkantį kvalifikaciją, skirią direktorius, o jam nesant direktorių pavaduojantis asmuo;

16.6. Palaikyti gerą darbo ir kūrybos nuotaiką, skatinti darbuotojus bendradarbiauti ir dalyvauti įstaigos valdyme, sudaryti savivaldos organams reikiamas sąlygas vykdyti jiems savo įgaliojimus, jautriai reaguoti į darbuotojų reikalavimus, pareiškimus, teikti jiems lengvatas ir pirmumo teises pagal numatytus įstatymus.

VII. DARBO LAIKAS IR JO PANAUDOJIMAS.

17. Įstaigos darbo laikas ir jo panaudojimas:

17.1. Įstaigos darbo pradžia 7.00 val. pabaiga – 19.00 val. ( virėjų darbo laiko pradžia – 6.00 val.). Darbo laiko pradžia ir pabaiga gali būti keičiama mokslo metų pradžioje, atlikus tėvų apklausą ir pritarus Darželio tarybai. Darbuotojų darbo grafikus sudaro administracija, tvirtina direktorius, skelbiamas viešai.. Visi darbuotojai privalo laikytis sudaryto ir patvirtinto darbo grafiko;

17.2. Darbuotojų kasmetinių atostogų trukmė nustatoma remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais: pedagogams -56, medicinos personalui- 36, aptarnaujanąiam personalui-28 kalendorines dienas (aptarnaujančiam personalui už 10 m. darbo stažą vienoje įstaigoje pridedamos 3 dienos, o už paskesnius 5 metus – po 1 dieną);

17.3. Vykdomas administracijos ir medicinos personalo budėjimas. Budėjimo grafikas sudaromas ir tvirtinamas direktoriaus įsakymu;

17.4. Sutrumpintas ar nevisas darbo laikas numatomas pagal LR DK, viršvalandinis darbas netaikomas. Darbuotojų darbo krūvis nustatomas pagal steigėjo patvirtintą etatų sąrašą, tarifikaciją ir darbo laiko apskaitos tabelius;

17.5. Vaduojant sergančius ar dėl kitų priežasčių nesančius darbuotojus, papildomos sutartys nesudaromos( LRV nutarimas 1993-07-08 Nr. 511, 5.2 p.);

17.6. Administracija veda darbo laiko apskaitą, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius pagal norminių aktų reikalavimus. Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo ir už jų duomenų teisingumą atsako direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

17.7. Naktiniai sargai dirba be pietų pertraukos;

17.8. Draudžiama palikti darbo vietą ir išeiti iš darbo anksčiau iki ateis pakeičiantis pamainą darbuotojas. Atvykus pakeičiančiam darbuotojui privaloma išsamiai perduoti visas žinias apie atliktą darbą, vaikų sveikatą ir kitą informaciją. Neatvykus darbuotojui į darbą, apie tai tuoj pat pranešama administracijai. Administracija imasi skubių veiksmų nedelsiant pakeisti kitu darbuotoju arba skiria (darbuotojui prašant ) pavadavimą;

17.9. Darbo laikas nustatomas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d . nutarimu Nr. 990 ,,Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose“ (Žin., 2003, Nr. 79-3593) ir „Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro;

17.10. Darbuotojų darbo laikas pagal pareigybes 1 etatui nustatoma:

– 40 valandų trukmės darbo savaitė aptarnaujančiam, technikiniam ir administracijos darbuotojams, psichologui ;

– 36 val. darbo savaitė auklėtojoms dirbančioms bendro tipo grupėse,

– 27 val. darbo savaitė logopedui, specialiajam pedagogui,

17.11. Pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė ne trumpesnė nei 30 minučių.

Respublikos darbo kodekso 153 straipsnio nuostatomis švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus;

17.12. Darbuotojai, palikdami darbo vietą ar darbo (toliau – darbas) tikslais išvykstantys turi apie tai informuoti raštu savo vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai prašo prašymą raštu;

17.13. Darbuotojai, negalintys laiku arba visai atvykti į darbą, apie tai nedelsdami informuoja savo tiesioginį vadovą ir nurodo vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys;

17.14. Darbuotojų dirbtas laikas žymimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. 78 ,,Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-528) patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose ir programoje ,,Paskata“ už kurios tinkamą darbuotojų duomenų suvedimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami iki einamojo mėnesio 25 d.

VIII. ATOSTOGOS IR JŲ SUTEIKIMO TVARKA, POILSIO LAIKAS.

18. Įstaigos atostogų suteikimo tvarka ir poilsio laikas:

18.1. Kasmetinė atostogų trukmė, kasmetinių pailgintų ir papildomų atostogų tvarka , atšaukimo iš atostogų , atostogų perkėlimo, kompensacijų už nepanaudotas atostogas išmokėjimo atvejai nustatomi pagal galiojančius įstatymus ir LR DK . Derinami darbuotojo interesai ir įstaigos darbo organizavimo sklandumas. Įstaigos vadovas sudaro darbuotojų atostogų grafiką. Atostogų suteikimo eilės sudarymo tvarka numato atostogų pasirinkimo pirmumą motinoms (tėvams) auginantiems mažamečius vaikus iki 12 m., pedagogams – vasaros mėnesiais;

18.2. Nemokamų atostogų, neatvykimo į darbą administracijos leidimu darbuotojai leidžiami parašę prašymą ir nurodę priežastis, kai šios atostogos nesutrikdo normalių darželio darbo sąlygų ir yra numatytos LR DK;

18.3. Atostogaujant ar susirgus direktoriui jį vaduoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Darbuotojai gali atostogauti dalimis jeigu to reikalauja įstaigos darbo aplinkybės ar pats darbuotojas, bet viena iš dalių negali būti trumpesnė nei 2 savaitės;

18.4. Kasmetinės, nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl perkėlimo į kitas pareigas darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Kitos tikslinės atostogos darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;

18.5. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos pagal sudaromą atostogų suteikimo grafiką, darbuotojams pateikus prašymus;

18.6. Darbuotojas dėl tam tikrų priežasčių negalintis atostogų suteikimo grafike (eilėje) nurodytu laiku išeiti atostogų, turi pateikti suderintą su direktoriaus pavaduotoju raštišką prašymą direktoriui;

18.7. Darbuotojas privalo atostogauti kiekvienais kalendoriniais metais. Pirmosios atostogos suteikiamos, kai darbuotojas nuo įsidarbinimo pradžios išdirba 6 mėn.

IX. DARBO UŽMOKESTIS

19. Darbo užmokesčio tvarka:

19.1. Darbuotojų darbo užmokesčio tvarką ir sąlygas reglamentuoja Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministrijos teisės aktai, kiti teisiniai dokumentai;

19.2. Darbo užmokestis mokamas 2 kartus per mėnesį 8-tą ir 23-tą dienomis, pinigus pervedant į asmenines darbuotojų sąskaitas bankuose, išduodant atsiskaitymo lapelius;

19.3. Darbas virš nustatytos darbo trukmės nelaikomas viršvalandiniu darbu, o laikomas papildomu darbu. Darbo užmokestis gali būti mokamas kaip pavadavimas arba mokamos priemokos už papildomą darbą, kuris viršija tiesioginį darbą ar viršija darbus, kurių nėra pareiginiuose aprašuose;

19.4. Darželio direktorius įsakymu, darbuotojui sutikus pasirašytinai, gali jam pavesti atlikti pareigybės aprašyme nenumatytas funkcijas, atsiradusias dėl laikinai nesančio darbuotojo. Darbuotojo pavadavimas laikomas papildomu darbu ir už jį gali būti mokama priemoka;

19.5. Konkrečius darželyje dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus bei kitas darbo užmokesčio sąlygas nustato direktorius suderines su steigėju;

19.6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės įstatymais darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priedai, priemokos;

19.7. Darbo užmokestis apskaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės įstatymais bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir darželio darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tvarka ( patvirtinta direktoriaus 2010-08-31 įsakymu Nr. V-1-105);

19.8. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu yra darbuotojo prašymas – kartą per mėnesį;

19.9. Visiems darbuotojams įteikiami atsiskaitymo lapeliai, kuriuose įrašomos apskaičiuotos, išmokėtos ir išskaičiuotos sumos;

19.10. Apie darbo sutarties sąlygų pakeitimą (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 120 straipsnis), darbuotojams pranešama raštu ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo;

19.11. Darbuotojams taikomos garantijos ir kompensacijos, numatytos teisės aktuose;

19.12. Darbuotojams turi būti užtikrinamos normalios darbo sąlygos, įvardijamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 191 straipsnyje.

X. DARBAS VASARĄ

20. Ikimokyklinės įstaigos darbas vasarą:

20.1. Vasaros laikotarpiu įstaiga uždaroma pagal steigėjo įsakymą arba pagal įstaigos direktoriaus įsakymą, jei tokį atvejį numato steigėjas, pasiruošimui kitiems mokslo metams, taupant biudžetines lėšas ar nesant vaikų. Personalas grįžęs po kasmetinių atostogų, nesant vaikų, dirba, pakeitus darbo pobūdį – vykdo paruošiamuosius darbus naujiems mokslo metams iki sugrįžta į įstaigą vaikai.

XI. SUSIRINKIMŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

21. Susirinkimų ir kitų renginių organizavimo tvarka:

21.1. Bendri įstaigos susirinkimai organizuojami vieną kartą per metus, Mokytojų tarybos posėdžiai – 3 kartus per metus, metodinio būrelio pasitarimai – 3 kartus per metus. Visuotiniai tėvų susirinkimai -1 kartą metuose;

21.2. Darbuotojų dalyvavimas susirinkimuose ir posėdžiuose būtinas, išskyrus pateisinamus atvejus. Susirinkimai vyksta užtikrinant vaikų saugumą, paliekant budinčius darbuotojus vaikų pietų miego metu;

21.3. Darželis gali organizuoti seminarus ir kitus renginius. Už šių renginių darbotvarkę, kviečiamus asmenis yra atsakingas renginį organizuojantis darželio darbuotojas. Šie renginiai nelaikomi darbuotojo darbo viršvalandžiais;

21.4. Ugdytinius į ekskursijas ir kitus ne darželyje esančius renginius darželio darbuotojas organizuoja vadovaujantis teisės aktais (gavus rašytinį tėvų sutikimą, ir direktoriaus įsakymą).

XII. DRAUSMINĖ IR MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ

22. Drausmė ir materialinė atsakomybė:

22.1. Draudžiama palikti vaikus be priežiūros ir išvesti vaikus už įstaigos teritorijos be direktoriaus leidimo;

22.2. Draudžiama atiduoti vaikus svetimiems, neblaiviems asmenims ir nepilnamečiams;

22.3. Draudžiama savo nuožiūra, be vadovo leidimo keisti darbo grafiką. Esant rimtoms priežastims galima susikeisti darbo grafiką, parašant prašymą, gavus iš kolegos, kito darbuotojo sutikimą ir direktoriaus leidimą;

22.4. Draudžiama ilginti ar trumpinti intervalus tarp vaikų maitinimo. Maitintis vaikų maistu;

22.5. Draudžiama pašaliniams asmenims būti grupėse be direktoriaus leidimo. Draudžiama personalui atsivesti savo vaikus, giminaičius į grupes be direktoriaus leidimo;

22.6. Draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti, vartoti narkotines, psichotropines medžiagas įstaigoje ir jos teritorijoje;

22.7. Draudžiama viešai reikšti pastabas girdint vaikams, darbuotojams, tėvams, ilgai kalbėtis telefonu asmeniniais klausimais;

22.8. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje- vaikų, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų vaikų, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose;

22.9. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip;

22.10. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų pašaliniai asmenys (ne įstaigos darbuotojai) būtų tik darbuotojui esant;

22.11. Darželio elektroniniais ryšiais, įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais. Draudžiama šiomis priemonėmis naudotis pašaliniams asmenims;

22.12. Kompiuterių, ryšių technikos priežiūrą bei remontą ir taikomosios programinės įrangos diegimą organizuoja ir šiuos darbus atlieka už šią veiklą atsakingas asmuo;

22.13. Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų (darželio Nuostatų, Vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymas ar pažeidimas, pareiginių nuostatų nesilaikymas) nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės. Už tai gali būti skiriamos drausminės nuobaudos arba taikomos drausminio poveikio priemonės, kurias numato LR DK XVI skyrius;

22.14. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys sudaromos su materialiai atsakingais darželio darbuotojais;

22.15. Darbuotojai už įstaigai padarytą materialinę žalą traukiami materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

22.16. Draudžiama panaikinti nelaimingo atsitikimo, traumos pėdsakus aplinkoje – medicinos darbuotojas ar administracija privalo matyti autentišką įvykio vietą;

XIII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

23. Darbuotojų skatinimas:

23.1.Vadovaujantis LR DK 233 str. ir LR Vyriausybės nutarimu 1993-07-08 Nr. 511, už gerą darbo pareigų vykdymą, kūrybiškumą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, nustatoma darbuotojų skatinimo tvarką;

23.2. Už nepriekaištingą darbą ir papildomų pareigų atlikimą, įvairius pasiekimus darbe, atlikus vienkartines ypatigos svarbos užduotis, švenčių progomis, gyvenimo ir darbo metų, jubiliejinių sukakčių progomis, išeinant į pensiją darbuotojai gali būti skatinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.

XIV. UGDYTINIŲ IR DARBUOTOJŲ MAITINIMAS

24. Ugdytinių ir darbuotojų maitinimas:

24.1. Ugdytiniai maitinami darželio grupėse pagal dietistės sudarytą valgiaraštį. Vaikai maitinami 4 kartus. Darželis užtikrina kokybišką vaikų maitinimą;

24.2. Darbuotojai, parašę prašymą, gali valgyti vaikų pietų miego metu.

XV. BENDDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

25. Bendrieji vidaus tvarkos reikalavimai:

25.1. Kiekvienas darrželio bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą darbą), vykdyti pareigybės aprašo funkcijas, griežtai laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų, su kuriomis jie supažindinami prieš pradedant darrbą, laikytis darbo drausmės ir tvarkos, nustatytos darbo trukmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darželio administracijos nurodymus ir savivaldos institucijų teisėtus sprendimu;

25.2. Darbuotojai privalo saugoti konfidencialaus pobūdžio informaciją apie darželio ugdytinius, jų tėvus, globėjus bei kolegas, kuri gali pakenkti jų interesams;

25.3. Darbuotojui draudžiama patikėti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asmeniui arba imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu;

25.4. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, darbo metu būti tvarkingai ir švariai apsirengę. Vykdyti sanitarijos ir higienos reikalavimus savo darbo vietoje;

25.5. Darbuotojai privalo racionaliai ir taupiai naudoti darrbo priemones, elektros energiją, šilumą, vandenį ir kitus materialinius išteklius. Saugoti įstaigos nuosavybę(įreengimus, vaizdines priemones, žaislus ir kitą inventorių);

25.6. Darbuotojai, pastebėję įstaigos pastatų ar statinių gedimą, turi nedelsiant informuoti direktorrių arba direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams;

25.7. Visi darbuotojai periodiškai 1 kartą per metus privalo pasitikrinti sveikatą pagal Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuotą tvarką;

25.8. Darbo dienos pabaigoje peddagogai, kiti darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas patalpas, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui ir užrakinti patalpą.

XVI. PAVEDIMAI, JŲ VYKDYMAS IR VYKDDYMO KONTROLĖ

26. Pageidavimai, jų vykdymas ir vykdymo kontrolė:

26.1. Pavedimus gali duoti darželio direktorius arba administracijos darbuotojas, kuriam pavaldus darbuotojas;

26.2. Pavedimai gali būti raštiški arba žodiniai;

26.3. Už pavedimo įvykdymo kontrolę atsakingas administracijos darbuotojas, kuriam yra tiesiogiai pavaldus darbuotojas;

26.4. Už steigėjo ir kitų darželio veiklą prižiūrinčių institucijų pavedimų kontrolę atsakingas direktorius, o už vykdymą-atsakingi asmenys.

XVII. PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS, INTERESANTŲ PRIĖMIMAS.

27. Piliečių ir kitų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas, interesantų priėmimas:

27.1. Piliečių ir kitų asmenų prašymai ir skundai registruojami;

27.2. Prašymai ir skundai pateikiami darželio direktoriui, kuris nukreipia prašymą arba skundą atsakingam už tą sritį darbuotojui prašymo patenkinimui arba skundo nagrinėjimui;

27.3. Interesantus atsakingi darbuotojai priiminėja savo darbo valandomis, kurios yra patvirtintos darbo grafikuose.

XVIII. DARŽELIO ANTSPAUDO NAUDOJIMAS IR SAUGOJIMAS

28. darželio antspaudo naudojimas ir saugojimas:

28.1. Antspaudas naudojamas dokumentų anspaudavimui. Dokumentus anspauduoja direktorius arba l.e. direktoriaus pareigas. Jie atsakingi už anspaudo saugojimą.

XIX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

29. Baigiamosios nuostatos:

29.1. Patvirtintos darželio tvarkos taisyklės skelbiamos internetiniame tinlalapyje;

29.2. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su šiomis taisyklėmis pasirašant;

29.3. Taisyklių papildymas, pakeitimas vykdomas ta pačia tvarka kaip ir naujų parengimas, papildymų, pakeitimų projektai suderinami Darbo kodekso nustatytais reikalavimais.


parsisiųsti Word dokumentą >> VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SPINDULĖLIS“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS