ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SPINDULĖLIS”

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

2014 m. gruodžio mėn. 29 d. Nr. V- 56

Vilnius

  1. Keičiu Vilniaus lopšelio-darželio ,,Spindulėlis‘ direktoriaus 2014 m.
    balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-9 „Dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Spindulėlis“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Vilniaus lopšelio-darželio „Spindulėlis supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles (toliau – Taisykles):

1.1. 6 punktą išdėstau taip:

6. Mažos vertės pirkimai-supaprastinti pirkimai, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

Prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58.000 Eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų vertė mažesnė kaip 145.000 Eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).

1.2.išdėstau 10 punktą taip:

10. Atlikdami supaprastintą viešąjį pirkimą, pirkimų organizatoriai prekių, paslaugų mažos vertės pirkimus gali atlikti, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė neviršija 3 tūkst. Eur be PVM, o darbų – neviršija 6 tūkst. Eur be PVM.“;

1.3. išdėstau 30.2 punktą taip:

30.2. pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 tūkst. Eur be PVM arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą.“;

1.4. išdėstau 31 punktą taip:

31. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai sutarties vertė yra mažesnė kaip
3 tūkst. Eur be PVM.“;

1.5. išdėstau 43 punktą taip:

43. Prekių, paslaugų arba darbų sudaromos pirkimo neviršija 30 tūkst. Eur be PVM.“;

1.6. išdėstau 56.1 punktą taip:

56.1. žodžiu apklausa gali būti vykdoma kuomet numatoma sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, kurios vertė be PVM neviršija 3.000 Eurų;

1.7. išdėstau 58.1 puktą taip:

58.1 pirkimo sutarties vertė neviršija 3.000 Eurų be PVM;

1.8. išdėstau 61 punktą taip:

61. kai pirkimą vykdo Komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Kai pirkimą vykdo Pirkimo organizatorius, pildoma direktoriaus patvirtintos formos tiekėjų apklausos pažyma. Tiekėjų apklausos pažyma gali būti nepildoma, kai apklausiamas tik vienas tiekėjas ir sudarytos žodinės arba rašytinės pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 300 Eurų be PVM.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Direktorė Zina Piesliakienė

 

Viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimas.docx